Geschäftsstelle

Die SES Geschäftsstelle ist aktuell wie folgt besetzt:

Nils Epprecht

Nils Epprecht
SES-Geschäftsleiter

Tel. 044 275 21 21
Mail: nils.epprecht@energiestiftung.ch
Twitter: @nepprecht

Florian Brunner

Florian Brunner
Projektleiter Fossile Energien & Klima

Tel. 044 275 21 24
Mail: florian.brunner@energiestiftung.ch
Twitter: @flo_brunn

Felix Nipkow

Felix Nipkow
Projektleiter Strom & Erneuerbare

Tel. 044 275 21 28
Mail: felix.nipkow@energiestiftung.ch
Twitter: @FelixNipkow

Valentin Schmidt

Valentin Schmidt
Leiter Politik & Kommunikation

Tel. 044 275 21 23
Mail:
valentin.schmidt@energiestiftung.ch
Twitter: @energiestiftung.ch

Katja Jent

Katja Jent
Co-Leiterin Finanzen & Administration

Tel. 044 275 21 21
Mail: katja.jent
@energiestiftung.ch

Reto Planta

Reto Planta
Co-Leiter Finanzen & Administration

Tel. 044 275 21 21
Mail: reto.planta@energiestiftung.ch